PÅRØRENDE & BEBOER

Bakgrunnsopplysninger

Når en ny beboer flytter inn på sykehjemmet ber vi om opplysninger om nærmeste pårørende. Det er vedkommende vi gir informasjon til når tilstanden til beboer endrer seg. Den nærmeste pårørende må sørge for å informere eventuelle andre pårørende videre.

Når sykehjemmet skal overta omsorgen for en ny beboer, er det viktig for oss å få god informasjon fra pårørende om vedkommende. Vi innhenter derfor informasjon ved innflytting, og ber pårørende fylle ut et bakgrunnsopplysningsskjema. Det er en stor fordel for oss å vite hvilke interesser beboer har og har hatt, utdanning, jobb, familie m.m. Det letter vårt fremtidige miljøarbeid i samarbeid med beboer.  Skjemaet leveres til avdelingen.

Innkomstmøte

Senest én måned etter innflytting til sykehjemmet, blir pårørende invitert til et møte der lege, avdelingssykepleier og dersom mulig primærkontakt også er tilstede. Dette for å bli litt kjent og for å avklare forventninger til hverandre.

Pårørendemøter

To ganger i året avholdes pårørendemøter. Sykehjemmet sender innkalling med saksliste pr. epost til den nærmeste pårørende. Vedkommende må formidle sakslisten videre dersom det er en annen pårørende som skal møte opp.

Brukerråd

Sykehjemmet har et brukerråd som har møter x 2 pr. år. Leder, nestleder og pårørendes representant velges blant pårørende. Representanter fra beboerne kan velges inn dersom  beboer har kapasitet til å ta på seg oppgaven. Styrer, avdelingssykepleier og ansattes representant er også medlemmer av brukerrådet. Beboere og pårørende kan melde saker til brukerrådet.

Ernæringsmøter

Avdelingen og kjøkkenet har tverrfaglige ernæringsmøter x 1 pr. mnd. På disse møtene vurderes hver enkelt beboers behov for ernæringstiltak og tilrettelegging etter tilstand, allergier, vekt/BMI, matlyst m.m.

Frisør

Frisøren kommer én gang pr. uke. (Tirsdager)

Beboerne betaler en egenandel etter Bergen kommunes satser for følgende tilbud:

Vask og legg inntil x 2 pr. måned

Klipp inntil x 6 pr. år

Permanent inntil x 4 pr. år

Beboere kan gå oftere til frisøren enn nevnt over, men da må beboer betale hele summen selv.

Fotterapeut

Sykehjemmet har avtale med fotterapeut som er tilstede ca. to ganger pr. måned. Dagene kan variere. Beboerne betaler egenandel etter Bergen kommunes satser.

Renhold

Sykehjemmet har renhold hver ukedag. Likevel kan noen beboere ha glede av å vaske/rydde selv på sine rom. Pårørende er hjertelig velkomne til å hjelpe sine med støvtørking, rydding osv.

Vaskeri

Sykehjemmet har eget vaskeri. Personalet vasker, tørker og stryker klærne osv. Reparasjoner av klær må pårørende ordne selv.

NB! Ulltøy og silke som trenger fin/håndvask eller rensing må beboer/pårørende ta ansvar for å vaske selv. Sykehjemmet garanterer ikke for behandlingen av slike plagg i våre store maskiner. Vi anbefaler pårørende å kjøpe klær som tåler hyppig vask og helst 40 – 60 grader.

Klærne må merkes godt med beboers initialer eller navn. Bruk merkepenn, stempel eller navnemerker som sys på. Har du ingen nærmeste pårørende, vil personalet være behjelpelig.

Det er viktig at beboer har nok tøy, slik at det ikke blir problem med skift, mens annet tøy er til vask.

Møbler

Når beboer flytter inn er det kun seng, nattbord og garderobeskap på rommet. Beboer og pårørende kan selv møblere rommet med møbler hjemmefra. Vi ønsker at du skal oppleve at rommet du får, er ditt hjem. Derfor kan du ta med deg litt møbler, bilder, gardiner og annen pynt som du er glad i. Bilder kan henges opp fra bildelist på vegg. Tepper på gulvet tillates ikke.

Det er viktig at rommet ikke blir overmøblert, da pleiepersonalet skal kunne komme til med diverse hjelpemidler.

TV og internett

TV er installert på fellesstuen. I beboerrom er det installert utgang til TV. Beboer må selv holde TV-apparatet. På grunn av brannsikring må apparatet være to år eller nyere og garantert støvsuget, før det tas med på sykehjemmet. Beboer har tilgang til 8 gratiskanaler. Dersom noen ønsker å ha tilgang til andre kanaler, må beboer/pårørende ordne med dette selv for egen regning.

Vi gjør oppmerksom på at beboere ikke skal trekkes på skatteseddelen for lisens.

ASN her et eget internett for beboere og et for besøkende. Passord på oppslagstavlene.

Kostnader ved reise/medisinsk behandling etc.

Sykehjemmet dekker reiseutgifter til all medisinsk behandling som er rekvirert av vår sykehjemslege, samt transport til tannbehandling. Skulle du ønske å bruke egen fastlege må beboer dekke reiseutgiftene selv. All medisinsk behandling inklusiv reise, blir nå automatisk registrert og beboer får frikort når man har kommet opp i beløpet for egenandel. Det er viktig at avdelingen får frikortet, ettersom sykehjemmet betaler for dine utgifter.
Skal beboer ut på tur av mer sosial art eller til behandling beboer/pårørende har ordnet med, må beboer dekke utgiftene selv.

Forsikring/verdigjenstander

Institusjonen dekker ikke innboforsikring for beboerne. De som ønsker å ha det, må ordne dette selv. Når det gjelder verdigjenstander, ber vi om at beboer har med minst mulig av det. Beboer har selv ansvar for det man har tatt med. Ved innkomst vil du få et skjema som du/dine pårørende må undertegne, som viser hvilke verdisaker beboer hadde med seg ved innflytting.

Tannlegetjeneste

Institusjonen har tannhelsetjeneste ved Sørås tannklinikk. Tjenesten er gratis. Dersom beboer ønsker å bruke egen tannlege, må beboer betale for dette selv.

Klagemulighet

Adventistkirkens sykehjem, Nordås ønsker hele tiden å være i dialog med deg som beboer og dine pårørende, om hvordan det oppleves å bo hos oss. Vi ber dere til enhver tid å snakke med den som er oppnevnt som kontaktperson, om det skulle være noe som ønskes endret.

Klager kan gis direkte til avdelingssykepleier eller styrer om man ikke når frem med å ta saker opp med kontaktpersonen. Vi har også en hvit postkasse i 1. etasje (vis a vis vaktmesters verksted) der man kan legge en lapp med både ris og ros.